Správné odpovědi a otázky k výcviku pilota dronů a bezpilotních letounů

Vzorový soubor stáhnete zde: Vzorový soubor pro testové otázky i s vysvětlením odpovědi

Správné odpovědi a kompletní seznam otázek testu pilota dronů můžete sehnat zde stránkách www.odronech.cz/testove-otazky-k-vycviku-pilota-bezpilotnich-letounu

 Pokud byste potřebovali tak máme také Přípravné testy na kategorii A2 

Pokud při provozu konkrétního UAS dojde k „mimořádné situaci“, co je obecně potřeba zohlednit?
 • Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit v průběhu letu v uživatelské příručce daného UAS.
 • Postup je vždy stejný, bez ohledu na to, o jaké bezpilotní letadlo se jedná.
 • Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v uživatelské příručce daného UAS.
 • Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
Musí dálkově řídící pilot před letem s UAS provést předletovou kontrolu jeho vybavení?
 • Ano, dálkově řídící pilot musí před letem zkontrolovat, že UAS funguje správně.
 • Ano, ale pouze pokud došlo k nedávnému poškození UAS a pilot ho byl schopen opravit.
 • Ne, není povinností dálkově řídícího pilota zkontrolovat stav UAS před letem.
 • Ne, pouze pokud UAS létá pro komerční účely a přelétává pouze osoby zapojené do provozu.
Které z údajů „předpovědi počasí“ by měly být pro provoz Vašeho UAS nejpodstatnější?
 • Letová dohlednost, atmosférický tlak.
 • Všechna data meteorologické zprávy METAR.
 • Výstrahy na námrazu a bouřky, úrovně ozónové vrstvy a pylových alergenů.
 • Teplota, vítr, vlhkost, srážky.
Jaká je povolená maximální výška od nejbližšího bodu na povrchu země?
 • 120 m
 • 150 m
 • 100 m
 • 50 m
Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?
 • Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
 • Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.
UAS má určitá omezení týkající se prostředí provozu (rozsah provozních teplot, maximální odolnost vůči větru, meteorologické podmínky, atd.). Kde má dálkově řídící pilot tyto informace primárně hledat?
 • Na diskuzních fórech dálkově řídících pilotů.
 • Na internetových stránkách prodejce.
 • Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví.
 • V uživatelské příručce.
Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?
 • Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.
 • Nevykonávat povinnosti pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu, nebo pokud je zdravotně nezpůsobilý k výkonu svých úkolů v důsledku zranění, únavy, užívání léků, nevolnosti nebo jiných příčin.
 • Pokud je držitelem průkazu způsobilosti a má dostatečnou praxi, nevyžaduje se, aby dodržoval uživatelskou příručku a postupy provozovatele.
 • Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.
Kdo je odpovědný za bezpečnost letu v případě, kdy je bezpilotní letadlo řízeno pomocí vizuálního systému připojeného ke kameře, jako je metoda FPV (first-person view), a zároveň je využit pozorovatel bezpilotních letadel?
 • Přisouzení odpovědnosti záleží na hmotnosti UA.
 • Za bezpečnost letu je odpovědný dálkově řídící pilot.
 • Dálkově řídící pilot a pozorovatel bezpilotních letadel odpovědnost sdílejí.
 • Při provozu FPV je za bezpečnost letu odpovědný pozorovatel bezpilotních letadel.
Které tvrzení o provozu nad shromážděním lidí je správné?
 • S předchozím souhlasem osob, které tvoří shromáždění.
 • V „otevřené“ kategorii provozu je let nad shromážděním lidí zakázán.
 • Povoluje se při letu nejméně 120 metrů nad úrovní země.
 • Pokud jsou osoby tvořící shromáždění zapojené do provozu.
Která z následujících možností představuje nezapojenou osobu?
 • Pozorovatel UA.
 • Osoba, která byla poučena a výslovně souhlasila s účastí na provozu.
 • Dálkově řídící pilot.
 • Turista sledující provoz.
 Co v kontextu bezpilotních letadel znamená prakticky zkratka VLOS?
 • V rámci předletové přípravy pilot zkontroloval předpověď počasí.
 • Pilot létá v blízkosti osob horizontálně.
 • Pilot létá se svým bezpilotním letadlem do takové vzdálenosti, že jej není schopen vidět.
 • Pilot létá s bezpilotním letadlem tak, že je schopen ho po celou dobu letu vidět.
Únavu dálkově řídícího pilota může zvýšit:
 • Manuální řízení bezpilotního letadla.
 • Prodloužení doby letu nad původní předpoklad.
 • Všechny uvedené možnosti jsou správné.
 • Současné provádění více činností.
Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?
 • Červená / zelená světla.
 • Zelené stroboskopické světlo.
 • Bílé stroboskopické světlo.
 • Žluté / červené stroboskopické světlo.
Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?
 • Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
 • Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.
UAS má určitá omezení týkající se prostředí provozu (rozsah provozních teplot, maximální odolnost vůči větru, meteorologické podmínky, atd.). Kde má dálkově řídící pilot tyto informace primárně hledat?
 • Na diskuzních fórech dálkově řídících pilotů.
 • Na internetových stránkách prodejce.
 • Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví.
 • V uživatelské příručce.
Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?
 • Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.
 • Nevykonávat povinnosti pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu, nebo pokud je zdravotně nezpůsobilý k výkonu svých úkolů v důsledku zranění, únavy, užívání léků, nevolnosti nebo jiných příčin.
 • Pokud je držitelem průkazu způsobilosti a má dostatečnou praxi, nevyžaduje se, aby dodržoval uživatelskou příručku a postupy provozovatele.
 • Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.
Je možné pořizovat snímky nebo videa soukromého života osob?
 • Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány ve veřejných prostorech.
 • Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.
 • Ne, pokud nemáte od těchto osob výslovný souhlas.
 • Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány v soukromých prostorech.
Při letu UA pod masivním ocelovým mostem lze důvodně předpokládat:
 • Vyšší spotřebu baterie.
 • Problém s kompasem a ztrátu GPS.
 • Neočekávanou ztrátu VLOS.
 • Poruchu baterie a vysazení motoru.
Jak můžete v souvislosti s provozem UAS definovat „mimořádnou situaci“?
 • Pouze situace, při níž je v důsledku úplné ztráty řízení nevyhnutelná havárie UA.
 • Pouze situace, při nichž dojde k ohrožení nezapojených osob a kdy je nevyhnutelná letecká nehoda.
 • Situace, při níž je reálná možnost provozu UAS omezena v důsledku jedné nebo více nepředvídaných (nenadálých) událostí.
 • Situace je definována jako „mimořádná“ pouze pokud je uvedena v seznamu „mimořádných události“ v materiálech AMC nebo v uživatelské příručce.
„Otevřená“ kategorie provozu vyžaduje:
 • Předložení posouzení bezpečnostních rizik nebo prohlášení (deklarace) o provozu Úřadu pro civilní letectví.
 • Certifikaci UAS a osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.
 • Povolení Úřadu pro civilní letectví.
 • Registraci provozovatele UAS, osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota a dodržování provozních omezení této kategorie provozu.
Situační povědomí dálkově řídícího pilota je založeno na:
 • Schopnosti pilota provozovat UAS mimo vizuální dohled.
 • Schopnosti pilota ovládat UAS s pomocí pozorovatele bezpilotního letadla.
 • Schopnosti pilota ovládat UAS pomocí vizuálního systému připojeného ke kameře, jako je metoda FPV (first-person view).
 • Schopnosti pilota vnímat všechna možná rizika v provozním prostředí, chápat je a jednat podle nich.
Co se v letectví rozumí pojmem „security“?
 • Funkce UAS, která zamezuje letu ve vyhrazeném vzdušném prostoru.
 • Pravidla létání ve vzdušném prostoru stanovující právo přednosti.
 • Zvláštní pojištění pokrývající škody zapříčiněné provozem UAS.
 • Ochrana letectví před protiprávními činy.
Je dovoleno, aby byli lidé na veřejném místě zachyceni na záběrech pořízených UA?
 • Ne, vždy je to předpisy výslovně zakázáno.
 • Ano, pokud snímky a videa necílí na jednotlivce.
 • Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.
 • Ano, pokud záznam každé osoby netrvá déle než 5 sekund.
Je létání za podmínek vizuálního dohledu (VLOS) podmíněno využitím pozorovatele bezpilotního letadla?
 • Ano, jedná se o požadavek nařízení (EU) č. 209/947 pro provoz VLOS.
 • Ano, dálkově řídící pilot musí vždy využívat pozorovatele bezpilotního letadla.
 • Ne, pro létání s bezpilotním letadlem ve vizuálním dohledu (VLOS) není potřeba využít pozorovatele bezpilotního letadla.
 • Ne, můžete využít nezapojenou osobu, aby vám pomohla.
Jaká je správná reakce dálkově řídícího pilota, pokud do zóny jeho provozu vstoupí jiný provoz letadel?
 • Musí dát přednost pouze letadlům s pilotem na palubě.
 • Musí dát přednost všem jiným letadlům.
 • Musí dát přednost rozměrově menším letadlům.
 • Musí dát přednost letadlu přilétávajícímu zprava.
Situační povědomí dálkově řídícího pilota je založeno na:
 • Schopnosti pilota provozovat UAS mimo vizuální dohled.
 • Schopnosti pilota ovládat UAS s pomocí pozorovatele bezpilotního letadla.
 • Schopnosti pilota ovládat UAS pomocí vizuálního systému připojeného ke kameře, jako je metoda FPV (first-person view).
 • Schopnosti pilota vnímat všechna možná rizika v provozním prostředí, chápat je a jednat podle nich.
Kde naleznete aktuální vyobrazení zeměpisných zón v ČR pro bezpilotní letadla?
 • Na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
 • Na internetových stránkách Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol).
 • Na internetových stránkách Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP ČR, s.p.).
 • Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).
Lze provést let, pokud podmínky prostředí nesplňují limity uvedené výrobcem?
 • Let nelze provést.
 • Ano, ale s mimořádnou opatrností.
 • Ano, ale dálkově řídící pilot musí zohlednit zejména omezení maximální rychlosti větru.
 • Dálkově řídící pilot musí zohlednit limity uvedené výrobcem pouze v případě provozu v blízkosti řízeného letiště.
Kdo je odpovědný za pojištění dronu, je-li pojištění právními předpisy požadováno?
 • Požadavek na pojištění provozu UA neexistuje.
 • Pouze provozovatel dronu.
 • Pouze dálkově řídící pilot.
 • Jak provozovatel dronu, tak dálkově řídící pilot.
Je povoleno létat bezpilotním letadlům uvnitř zeměpisných zón?
 • Ano, pokud je hmotnost UA nižší než 2 kg a meteorologické podmínky jsou vyhovující.
 • Provoz je možný pouze v souladu s podmínkami a/nebo omezeními dané zeměpisné zóny.
 • Ne, všechny lety prováděné v těchto zónách vyžadují povolení příslušného správního orgánu.
 • Ano, pokud je výška letu omezena na 50 m a meteorologické podmínky jsou vyhovující.
Bezpilotní letadlo o hmotnosti 3 kg létá ve vodorovné vzdálenosti 7 m od nezapojených osob. Je tento provoz legální?
 • Ne, i bez štítku třídy spadá do třídy C3 a musí dodržovat minimální bezpečnou vodorovnou vzdálenost od nezapojených osob 150 m.
 • Ano, i bez štítku třídy spadá do třídy C1 a může létat i nad nezapojenými osobami, pokud se nejedná o shromáždění lidí.
 • Ano, i bez štítku třídy spadá do třídy C2, pro kterou je minimální bezpečná vodorovná vzdálenost od nezapojených osob 5 m.
 • Ne, pokud je toto UA vybaveno štítkem třídy C2, musí dodržovat vzdálenost nejméně 30 m od nezapojených osob, resp. 5 m s aktivní funkcí nízkorychlostního režimu „low speed mode“.
Jak správně zareaguje dálkově řídící pilot v případě neočekávaného přeletu nad nezapojenými osobami?
 • Přelet nezapojených osob dokončí bez omezení a při zpátečním letu osoby přeletí znovu.
 • Co nejvíce zkrátí dobu, po kterou UA nad těmito osobami letí.
 • Zastaví UA nad nezapojenými osobami a počká, dokud osoby nezmizí z oblasti provozu.
 • Okamžitě přistane.
Které tvrzení o provozu ve vizuálním dohledu (VLOS) je správné?
 • Pokud není schopen UA vidět pilot, spoléhá se na pozorovatele vzdušného prostoru.
 • Za VLOS se považují lety do výšky maximálně 120 m nad zemí.
 • Provozem VLOS se rozumí, že UA zůstává po celou dobu letu v dohledu.
 • Pokud se UA ztratí z dohledu díky přírodním překážkám, jedná se stále o VLOS.
Do jaké vzdálenosti může pilot s bezpilotním letadlem letět?
 • Do vzdálenosti maximálně 200 metrů od místa dálkově řídícího pilota.
 • Do vzdálenosti stanovené v příručce výrobce dodávané s bezpilotním letadlem.
 • Do vzdálenosti, na kterou je pilot schopen bezpilotní letadlo jasně vidět bez použití technických prostředků jiných než brýle a kontaktní čočky.
 • Do vzdálenosti, na kterou je pilot schopen bezpilotní letadlo jasně vidět bez použití technických prostředků jiných než brýle a kontaktní čočky, má přehled o vzdušném prostoru a pozoruje provozní prostředí.
Doplňte správně následující větu: „Kontrolní seznam pro předletovou kontrolu…“:
 • lze použít k informování nezapojených osob, čímž se z nich stanou osoby „zapojené“.
 • používají pouze profesionální dálkově řídící piloti.
 • může být využit policií ke kontrole, zda dálkově řídící pilot splňuje předpisy.
 • používají piloti bezpilotních letadel k zajištění jejich bezpečného a legálního provozu.
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
 • Nařízení UAS se nevztahují na lety bezpilotních letadel nad pozemkem ve vlastnictví dálkově řídícího pilota nebo provozovatele UAS.
 • Nařízení UAS definuje „shromáždění lidí“ jako seskupení 100 nebo více osob.
 • Nařízení UAS (nařízení (EU) 2019/947) neplatí pro provoz UAS uvnitř objektů (budov).
 • Nařízení UAS definuje „shromáždění lidí“ jako seskupení 12 nebo více osob.
V rámci předletové kontroly pilot nemusí zkontrolovat:
 • Letové plány letadel s pilotem na palubě v oblasti provozu.
 • Okolní vzdušný prostor a případnou přítomnost jiných uživatelů vzdušného prostoru.
 • Bezpečné a zajištěné nasazení vrtulí.
 • Správnou polohu těžiště u soukromě zhotoveného letadla s pevnými křídly.
Kdo je provozovatelem letadla?
 • Prodejce bezpilotního letadla.
 • Dálkově řídící pilot bezpilotního letadla.
 • Osoba odpovědná za to, že let bude proveden bezpečně a že dálkově řídící pilot má odbornou způsobilost pro třídu používaného bezpilotního letadla.
 • Výrobce bezpilotního letadla.
Je provoz UAS v těsné blízkosti řízeného letiště povolen?
 • Ne.
 • Ano, pilot nesmí létat pouze v prostoru aktivních vzletových a přistávacích drah letiště.
 • Ano, v blízkosti letiště může pilot létat v tzv. „NO-FLY“ zeměpisných zónách.
 • Ano, pilot musí dodržovat omezení dané příslušnými zeměpisnými zónami v oblasti provozu.
Kde lze získat informace o výkonnostních omezeních konkrétního UA?
 • V regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).
 • V uživatelské příručce daného UAS.
 • Na internetových stranách Úřadu pro civilní letectví.
 • Praktickou zkouškou.
Co je považováno za autonomní provoz?
 • Rozumí se jím provoz, při kterém je bezpilotní letadlo provozováno bez možnosti zásahu dálkově řídícího pilota.
 • Rozumí se jím provoz, během kterého bezpilotní letadlo letí s pomocí dálkově řídícího pilota.
 • Rozumí se jím provoz, během kterého je bezpilotní letadlo manuálně řízeno.
 • Jedná se o provoz v automatickém režimu s možností zásahu dálkově řídícího pilota.
Kdy je potřeba prohlédnout hlavní součásti UAS?
 • Pouze při letu nad shromážděními lidí.
 • Jen v případě nehody.
 • Před každým letem a po něm.
 • Příležitostně.
Které z následujících tvrzení je správné?
 • Každý členský stát EU si stanovuje zeměpisné zóny na svém vlastním území.
 • Označení CE se vztahuje pouze na země Beneluxu.
 • Rušení je porucha palubního počítače UAS.
 • Sabotáž je standardně pokryta pojištěním.
Co je to „kontrolní seznam“ a jak jej lze použít, ve vztahu k provozu UAS?
 • Strukturovaný seznam oblastí provozu, které byly v souvislosti s provozem UAS již posouzeny. Při použití tohoto kontrolního seznamu není třeba předmětné oblasti provozu znovu posuzovat.
 • Strukturovaný seznam předepsaných položek a činností, které musejí být provedeny, nebo body, jež je třeba zohlednit. Lze ho použít např. pro předletovou přípravu, předletovou kontrolu, nouzové postupy, údržbu.
 • Seznam, který je potřeba použít k prokázání, že byly pravidelně prováděny všechny nezbytné kontroly UAS. Používá se výhradně pro potřeby pojištění provozu UAS a při kontrole policií.
 • Seznam dat předletových kontrol, který lze využít při jakékoli pojistné události.
Které z následujících faktorů mají vliv na vizuální dohled (VLOS) dálkově řídícího pilota? (1) Počasí, (2) Denní doba, (3) Osoby v okolí, (4) Rozměry pozemní stanice, (5) Vizuální prostředky na UA, (6) Velikost UA.
 • 2, 3, 5 a 6
 • 1, 2, 5 a 6
 • 1, 2, 4 a 5
 • 1, 2, 3 a 6
Které z tvrzení ohledně provozu UA nad stadionem s přítomnými diváky je správné?
 • Pokud je UA ve vlastnictví provozovatele stadionu, rozhoduje o provozu UA provozovatel stadionu.
 • UA nesmí přelétat nad shromážděními lidí.
 • Provoz je možný, pokud jsou k tomu vhodné meteorologické podmínky.
 • Provoz je možný, pokud není pořizován záznam události.
Jak lze definovat automatický režim „follow-me“?
 • Představuje režim provozu UAS, kdy bezpilotní letadlo nepřetržitě následuje dálkově řídícího pilota ve vzdálenosti pouze 5 metrů.
 • Představuje režim provozu UAS, kdy bezpilotní letadlo nepřetržitě následuje dálkově řídícího pilota.
 • Představuje režim provozu UAS, kdy bezpilotní letadlo nepřetržitě následuje dálkově řídícího pilota ve vzdálenosti pouze 50 metrů.
 • Představuje režim provozu UAS, kdy bezpilotní letadlo nepřetržitě následuje dálkově řídícího pilota v předem stanoveném okruhu.
Je v „otevřené“ kategorii během letu povoleno z UA cokoli shazovat?
 • Ne, shazování v „otevřené“ kategorii provozu není povoleno.
 • Ne, výjimky uděluje Úřad pro civilní letectví.
 • Ano, pokud je výška shozu menší než 5 m.
 • Ano, pokud je hmotnost shazovaného materiálu meší než 120 g.
Jaké jsou v „otevřené“ kategorii provozu požadavky na registraci provozovatelů?
 • Registrace je povinná pro provozovatele bezpilotních letadel těžších než 250 g, nebo letadel lehčích než 250 g, jsou-li vybavena záznamovým zařízením, jako je kamera nebo mikrofon, nejedná-li se o hračky.
 • Registrace je povinná pro provozovatele využívající bezpilotní letadla výhradně ke komerčním účelům.
 • Registrace je povinná pro provozovatele bezpilotních letadel těžších než 250 g.
 • Registrace je povinná pro provozovatele všech bezpilotních letadel.
Je při řízení bezpilotního letadla povoleno pití alkoholu?
 • Ne, řízení s více než 0,2 promile v krvi je nelegální.
 • Ano, pokud je pilot držitelem osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.
 • Ne, nikdy.
 • Ano, pokud je pilotovi více než 18 let.
Jak lze určit, že se jedná o shromáždění lidí?
 • Dvanáct osob a více představují vždy shromáždění lidí.
 • Pokud je jednotlivec ve skupině jakýmkoli způsobem omezen ve volném pohybu, jedná se o shromáždění lidí.
 • Jedná se o skupiny osob, které se společně pohybují během denních špiček.
 • V ulicích s obchody jsou shromáždění osob bez ohledu na denní dobu.
Proč je důležité při pořizování snímků nebo videí pomocí UAS zohlednit problematiku GDPR?
 • Aby se zabránilo šíření utajovaných informací.
 • Aby se zabránilo letům v zakázaném vzdušném prostoru.
 • Aby se předešlo fotografování osob takovým způsobem, který umožňuje jejich identifikaci na snímcích.
 • Aby se zabránilo jakémukoli porušování zákazu fotografování.
Je potřeba u funkce Return to Home (RTH) modifikovat parametry pro postup ztráty spojení pro každý let?
 • Pro každý let je potřeba nastavit bod bezpečného návratu „domů“ a nadmořskou výšku pro návrat “domů”.
 • Je nezbytné nastavit bod bezpečného návratu „domů“ a nadmořskou výšku pro návrat domů, avšak pouze při letech nad shromážděním lidí.
 • Parametry pro postup ztráty spojení nezávisí na oblasti provozu a neměly by být modifikovány.
 • Parametry pro postup ztráty spojení jsou přednastaveny výrobcem a nelze je modifikovat.
Kdo zajišťuje pokyny pro údržbu?
 • Pro UAS nejsou požadovány pokyny pro údržbu.
 • Prodejce UAS.
 • Výrobce UAS.
 • Úřad pro civilní letectví.
Může mít konzumace alkoholu vliv na podmínky bezpečnosti letu?
 • Ano, ale pouze pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile.
 • Pouze při letu v řízeném vzdušném prostoru.
 • Ne, konzumace alkoholu nemá na dálkové řídící piloty vliv.
 • Ano, vždy.
Doplňte správně následující větu: „Kontrolní seznam pro předletovou kontrolu...“:
 • Lze použít k informování nezapojených osob, čímž se z nich stanou osoby „zapojené“.
 • Používají piloti bezpilotních letadel k zajištění jejich bezpečného a legálního provozu.
 • Používají pouze profesionální dálkově řídící piloti.
 • Může být využit policií ke kontrole, zda dálkově řídící pilot splňuje předpisy.
Proč je potřeba u funkce Return to Home (RTH) řádně definovat parametry pro postup ztráty spojení?
 • Všechny možnosti jsou správné.
 • Pro bezpečný návrat UA "domů" v případě ztráty spojení.
 • Pro vyhnutí se srážkám s překážkami při návratu UA "domů".
 • Aby bylo zajištěno, že bod, kde UA bude přistávat, je bezpečné místo pod kontrolou pilota.
Je potřeba provádět údržbu bezpilotního letadla?
 • Údržba je nezbytná pouze u složitých vícerotorových UAS.
 • Pouze v případě události.
 • Provozovatel musí dodržovat instrukce pro údržbu poskytované výrobcem UAS.
 • UAS není potřeba udržovat.
Během předletové kontroly není potřeba ověřit následující faktory související s bezpečností letu:
 • Úroveň nabití baterie, případně dobíjení baterie (je-li to použitelné).
 • Hmotnost bezpilotního letadla.
 • Vhodnost meteorologických podmínek.
 • Vhodnost provozní oblasti (zejména přítomnost překážek a osob v oblasti provozu).
Které jsou nejčastější kmitočty datového spoje pro UAS?
 • 15 GHz a 30 GHz.
 • 25 GHz a 40 GHz.
 • 100 MHz a 150 MHz.
 • 2,4 GHz a 5,8 GHz.
Spojení kolika družic s UAS je potřeba k získání polohy pomocí GPS?
 • Na počtu družic nezáleží.
 • Stačí jedna nebo dvě.
 • Minimálně 4.
 • Minimálně 3.
Kde získá dálkově řídící pilot registrační číslo provozovatele?
 • Registrační číslo je uvedeno na krabici originálního obalu UAS.
 • Všechny možnosti jsou správné.
 • Jako registrační číslo lze použít výrobní číslo UAS.
 • Po registraci provozovatele prostřednictvím registračního systému spravovaného Úřadem pro civilní letectví.
Před prvním letem bych měl vědět, jak ovládat UA v následující letové fázi:
 • Přistání.
 • Všechny možnosti jsou správné.
 • Vzlet.
 • Visení ve vzduchu.

 

Správné odpovědi můžete sehnat v PDF souboru zde stránkách www.odronech.cz/testove-otazky-k-vycviku-pilota-bezpilotnich-letounu